Fullmäktige 28 augusti 2023

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. På grund av problem med ordinarie teknik gjordes sändningen tillfälligt på annat sätt, tyvärr med lite sämre kvalitet. Undertexten är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Tidskoder för ärendena i del 1 (förmiddag)

0:02:25 – Interpellation: Är det inte dags att liberalisera riktlinjerna för serveringstillstånd i Umeå? Joline Göttfert (M)

0:28:30 – Interpellation: Är rallyresor till Sardinien en ansvarsfull politik? Åsa Bäckström (V)

0:55:55 – Interpellation: Konkreta åtgärder mot översvämningar; Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP)

1:24:20 – Motion 5/2022: Ändra regelverket för att utse hedersmedborgare; Anders Ågren (M)

1:46:40 – Motion 12/2022: Inför progressiva avgifter i äldreomsorgen; Åsa Bäckström (V)

2:22:55 – Motion 4/2023: Avsluta samarbetet med kommunens samtliga vänorter; Lars Forsgren (SD) (Tyvärr bröts inspelningen innan detta ärende hade debatterats färdigt. Fullmäktige beslutade i enlighet med kommun­styrelsens förslag, att avslå motionen.)

Del 2

Ärendena i del 2 (eftermiddag)

0:00:20 – Kommunrevisionen informerar

0:02:50 – Exploateringsavtal Sörmjöle

0:13.55 – Antagande: Detaljplan för del av Sörmjöle 2:190 och Sörmjöle 2:187

0:31.00 – Gemensam utvecklingsstrategi mellan Umeå kommun och Vasa stad

1:14:50 –Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst samt Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst

1:36:45 – Färdplan Nära vård 2030 i Västerbotten

2:05:50 – Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:08:40 – Interpellation: Vad händer med utvecklingen av Holmsund? Jan Kollberg (KD)

2:32:35 – Fråga: Är du beredd att bojkotta varor från företag med verksamhet i Ryssland? Maja Westling Palmberg (C)

2:36:10 – Fråga: Om den höjda nivån för terrorhot; Maria Lindvall (L)

2:41:30 – Fråga: Är det klart med lokaler för lärare och elever vid kulturskolan? Anna-Karin Sjölander (C)

2:50:25 – Fråga: Vilka insatser görs för att motverka att Umeå används av antidemokratiska rörelser? Maria Lindvall (L)

Mer information

Mötesdatum

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades