Fullmäktige 30 januari 2023

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Undertexten är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Information från nämnderna till kommunfullmäktige

2:00:55

Antagande Detaljplan för del av Umeå 2:1 – Hedlundaskolan

2:03:10

Attestreglemente för Umeå kommun

2:04:20

Umeå kommuns resepolicy


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Kommunrevisorerna informerar

0:02:00

Avfallstaxa 2023

0:12:40

Delegering till Umeå vatten och avfall AB det kommunala ansvaret för insamling av förpackningar vid återvinningsstationer och fastighetsnära insamling hos hushållen

0:13:45

Fortsatt samverkan med Vännäs kommun kring framtidens vattenförsörjning

0:16:10

Rättelse: Mandatperiod för Överförmyndarnämnden och Umeåregionens brand- och räddnings­nämnd

0:16:45

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

0:22:30

Motion 13/2022: Borgerlig drop in-vigsel; Maja Westling (C)

0:42:25

Interpellation: Hur ska vinterväghållningen förbättras? Jan Hägglund (AP)

1:16:30

Interpellationer: Varför ska ”Grön Balans” läggas ner? Anders Norqvist (L) samt Varför vill S lägga ner natur- och trädgårdsrehabiliteringen? Daniell Anderson (V)

1:50:45

Interpellation: Hur kan Socialtjänsten kompensera för lagstiftningens bristande barnperspektiv? Linda Lotare (V)

2:11:40

Fråga: Hur fredas Umeås socialtjänst från Tidöavtalets angiverikultur? Liv Zetterberg (V)

2:18:30

Fråga: Är särskilda lönesatsningar förenligt med en sammanhållen lönepolitik? Åsa Bäckström (V)


Mer information

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades