Fullmäktige 27 februari 2023

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Undertexten är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Bolagsredovisningar

2:34:00

Kommunrevisorerna informerar


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Slutrapport Umeå 400 år

0:24:10

Motion 8/2022: Utveckla tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid; Ellen Ström (V)

0:42:10

Motion 9/2022: Inrätta skolsociala team i Umeå kommun; Anders Norqvist (L)

1:26:45

Bolagsordning för Umeå Parkerings AB (Upab)

1:27:45

Valärenden och anmälningsärenden

1:29:00

Interpellation: Förekomsten av stora mängder narkotika på fritidsgård i Umeå; Anders Ågren (M)

1:59:45

Interpellation: Varför serveras kötträtter nästan uteslutande när det är få barn i förskolan? Joline Göttfert (M)

2:22:00

Interpellation: Tar Umeå kommun ansvar för 1,5-gradersmålet? Åsa Bäckström (V)

2:42:20

Interpellation: Hemlösa som sover på östra station; Davis Kaza (AP) och Jan Hägglund (AP)

3:05:10

Interpellation: Språkkunskaper och en jämn könsfördelning vid rekrytering; Veronica Kerr (KD)

3:29:00

Fråga: Är tjänsteresor till Hanoi förenligt med Umeå kommuns klimatmål? Åsa Bäckström (V)


Mer information

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades