Fullmäktige 25 september 2023

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Undertexten är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Tidskoder för ärendena i del 1 (förmiddag)

0:00:35 – Interpellation: Hur planeras vägnätet på Västerslätts industri- och logistikområde? Anders Sellström (KD)

0:18:10 – Interpellation: Ekonomisk kris i bostadsföretaget Heimstaden; Davis Kaza, Patrik Brännberg (AP)

0:27:40 – Fråga: Behövs fler politiska beslut för matleveranser från Forslunda? Maja Westling Palmberg (C)

0:32:20 – Fråga: Företagsklimatet i Umeå; Anders Ågren (M)

0:40:10 – Fråga: Är det förbud att annonsera ut tjänster på annat än heltid i kommunen? Marianne Löfstedt (M)

0:45:40 – Motion 8/2020: Gör Ubmeje till officiellt samiskt namn för Umeå; Gudrun Nordborg (V)

1:14:20 – Motion 12/2021: Se över omställningsstödet för politiker; Bore Sköld, Ellen Ström, Jan-Olov Carlsson, Åsa Bäckström (V)

2:12:25 – Motion 14/2022: Utredning av socialtjänstens handläggning i ärenden om umgängesbegränsning enligt LVU; Anna-Karin Sjölander (C) (fortsätter i del 2)

Del 2

Ärendena i del 2 (eftermiddag)

0:00:15 – Motion 14/2022: Utredning av socialtjänstens handläggning i ärenden om umgängesbegränsning enligt LVU; Anna-Karin Sjölander (C) (fortsättning från del 1)

1:10:00 Motion 7/2023: Avskaffa elsaneringsbidraget; Anders Norqvist (L)

2:04:25 Ändring av bolagsordning för Kompetensspridning i Umeå AB

2:05:00 Ändring i bolagsordning för Science Park i Umeå AB

2:05:30 Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

Mer information

Mötesdatum

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades