Fullmäktige 27 mars 2023

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Undertexten är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:55

Interpellation: Bör vi ha mer säkerhet runt våra förtroendevalda? Hanna Lundin Jernberg (L)

0:32:30

Interpellation: Hur ska lönesatsningar göras utan att vi konkurrerar ut varandra? Hanna Lundin Jernberg (L)

0:59:10

Interpellation: 5 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna; Anders Ågren (M)

1:34:55

Motion 40/2020: Använd auktoriserade tolkar i ärenden som rör mäns våld mot kvinnor; Alice Fatma Nikmanesh och Mariam Salem (MP)

2:02:20

Bildande av bolag; Norrslam AB

2:14:25

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:16:20

Interpellation: Kommer du agera för att stötta våra lokala livsmedelsproducenter i den kommande livsmedelsupphandlingen? Mattias Larsson (C)


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:02:10

Kommunrevisorerna informerar

0:09:30

Interpellation: Skolan ska vara en trygg arbetsplats för all personal; Madelene Nord (M)

0:30:15

Interpellation: Skyddsrum – är vi beredda? Maria Nilsson (SD)

0:48:45

Interpellation: Vad kommer du göra för att lösa det akuta problemet med brist på förskoleplatser i Tavelsjöområdet; Solveig Granberg (C)

1:06:45

Fråga: När bedöms Västra Länken kunna öppnas för trafik? Anders Ågren (M)

1:13:15

Fråga: Vilket besked har du i frågan om elrullstolsgarage? Jan Hägglund (AP)

1:23:00

Fråga: Hur säkerställer styrande partier att ordförande i nämnder, utskott och styrelser besitter tillräckliga och relevanta kunskaper om kommunallagen? Ellen Ström (V)

1:31:30

Fråga: Varför ha så bråttom med att begränsa trafiken på Västra Esplanaden? Stefan Nordström (M)


Mer information

Mötesdatum

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades