Fullmäktige 27 mars 2023

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Undertexten är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:55

Interpellation: Bör vi ha mer säkerhet runt våra förtroendevalda? Hanna Lundin Jernberg (L)

0:32:30

Interpellation: Hur ska lönesatsningar göras utan att vi konkurrerar ut varandra? Hanna Lundin Jernberg (L)

0:59:10

Interpellation: 5 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna; Anders Ågren (M)

1:34:55

Motion 40/2020: Använd auktoriserade tolkar i ärenden som rör mäns våld mot kvinnor; Alice Fatma Nikmanesh och Mariam Salem (MP)

2:02:20

Bildande av bolag; Norrslam AB

2:14:25

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:16:20

Interpellation: Kommer du agera för att stötta våra lokala livsmedelsproducenter i den kommande livsmedelsupphandlingen? Mattias Larsson (C)


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:02:10

Kommunrevisorerna informerar

0:09:30

Interpellation: Skolan ska vara en trygg arbetsplats för all personal; Madelene Nord (M)

0:30:15

Interpellation: Skyddsrum – är vi beredda? Maria Nilsson (SD)

0:48:45

Interpellation: Vad kommer du göra för att lösa det akuta problemet med brist på förskoleplatser i Tavelsjöområdet; Solveig Granberg (C)

1:06:45

Fråga: När bedöms Västra Länken kunna öppnas för trafik? Anders Ågren (M)

1:13:15

Fråga: Vilket besked har du i frågan om elrullstolsgarage? Jan Hägglund (AP)

1:23:00

Fråga: Hur säkerställer styrande partier att ordförande i nämnder, utskott och styrelser besitter tillräckliga och relevanta kunskaper om kommunallagen? Ellen Ström (V)

1:31:30

Fråga: Varför ha så bråttom med att begränsa trafiken på Västra Esplanaden? Stefan Nordström (M)


Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades