3.2.4.1 Beläggning asfalt

Krav

Vid val av asfaltstyp ska generellt ABT användas som slitlager på gång- och cykelbanor, lokalgator med lite trafik samt på refuger. På huvudgator, bussgator och industrigator kan ABS användas på grund av bättre slitagemotstånd.

För att ta upp stora skjuvkrafterna på ytor där tillåtet antal standardaxlar är = 5,0 x 106 eller vid beräknat antal tunga fordon per körfält, ÅDTk,tung > 100 ska ett bindlager läggas. Bindlager ska även läggas på vägar som större korsningar, cirkulationsplatser och på de busshållplatser som utförs med asfaltbeläggning.

Beläggning på busshållplatser med lite trafik kan utföras med ”standardbeläggning” av asfalt. Överbyggnaden ska då dimensioneras med ett bindlager samt ett AG. Denna lösning är bara avsedd för busshållplatser med lite trafik. För övriga busshållplatser bör någon form av förstärkning utföras. Förstärkning utförs antingen med ett öppet asfaltslitlager, ABÖ, som tätas med cementslam eller platsgjuten markbetong.

För att motverka stenlossning ska förhöjd bindemedelshalt användas för AG-lager och bindlager som ska trafikeras under en längre period. Stenstorleken för det översta AG-lagret som trafikeras bör vara 16 millimeter, större stenstorlek ska inte användas för att undvika problem med stenlossning.

Beräkningar

Vid val av beläggningsmassa ska en beräkning av trafikmängden utföras enligt ”TRVINFRA-00224”. Dessa värden anges sedan i mängdförteckningen.

Riktlinjer

Vid en stor andel tung trafik och/eller utsatta ytor bör ett polymerbitumen användas till slitlagret. I vissa fall kan det vara motiverat att använda polymerbitumen i bindlager och eventuellt AG-lager.

Ur bullersynpunkt är det att föredra en asfaltmassa med en liten stenstorlek. Dock avgör trafikmängden till stor del vilken stenstorlek som ska väljas. Högtrafikerade gator kräver större stenstorlek på grund av slitage.

På cirkulationsplatser, speciellt på de med liten radie har beläggningens motståndskraft mot vridande rörelser stor betydelse. Fundera igenom om det kan behövas någon form av specialbeläggning typ ”rondellmassa”. Om ABS väljs som beläggning kan till exempel extra krav behöva ställas på vidhäftningen och/eller inblandning av polymerer.

Där AG-lagret är = 80 millimeter bör AG-lagrets översta 40–75 millimeter utformas som ett bindlager.

Övrig vägledning kan fås i handboken ”I valet och kvalet” som kan beställas från Sveriges kommuner och regioner

Sidan publicerades