3.2.4.4 Markbeläggning grus

Ytskiktets utformning avgörs beroende på platsens läge, utformning och funktion. I specifika fall kan stenmjölets färg vara viktig, varför krossmaterialets ursprung kan behöva specificeras.

I varje projekt ska lämplig kornstorlek bestämmas. För att få en stabil struktur kan ytskiktet bestå av grus med pimpstensinblandning alternativt att nollfraktionen utgår.

På gångstråk i parker används företrädesvis stenmjöl som slitlager för att öka tillgängligheten.

För slitlager på körbara ytor utförs slitlager enligt tillämpliga anvisningar i AMA Anläggning.

Sidan publicerades