Fullmäktige 26 september 2022

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde. Filmens undertext är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Starttider för ärendena i filmen

Starttid

Ärende

0:00:00

Interpellation: Vad tänker Socialdemokraterna göra åt den ohållbara arbetsmiljön för personliga assistenter? Marianne Normark (L)

0:42:10

Interpellation: Slå vakt om vattenkvaliteten i Stöcksjön; Davis Kaza (AP)

1:01:00

Fråga: Är Bostaden satt under kapitalblockad? Anders Sellström (KD)

1:08:40

Kommunfullmäktiges arbetsordning

1:27:05

Taxa enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)

1:28:10

Valärenden och anmälningsärenden

1:29:45

Motion 16/2021: Förbjud separata badtider i skolan och motverka kvinnoförtryck på kommunala badhus; Maria Nilsson (SD)

2:00:00

Motion 17/2021: Inför kommunal hyresgaranti; Gudrun Nordborg och Bore Sköld (V)

2:12:35

Motion 22/2021: Inför ett etiskt råd samt utbildning för omsorgspersonal om våld i nära relation; Veronica Kerr och Birgitta Nordvall (KD)

2:37:05

Motion 24/2021: Skydda våra medarbetare från effekten av covid-19; Nasteho Osman Lander (V)

2:47:40

Kommunrevisorerna informerar

2:51:10

Ordförande sammanfattar mandatperioden


Mer information

Mötesdatum

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades