Fullmäktige 19 december 2022

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde. Undertexten är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Starttider för ärendena

0:00:00 – Interpellation: Hur inplaneras totalförsvaret i Umeås samhällsplanering? Anders Norqvist (L)

0:19:35 – Interpellation: När ska kommunen göra något åt den olycksdrabbade korsningen? Hanna Lundin Jernberg (L)

0:25:05 – Interpellation: Har Umeå kommun anslutit sig till e-tjänsten ”IVO:s placeringsstöd HVB och stöd­boenden”? Davis Kaza (AP)

0:33:45 – Fråga: Kommunala elsubventioner för PRO-medlemmar? Maria Nilsson (SD)

0:41:05 – Fråga: Hur hanterar Umeå kommun hatet och hotet riktat mot Mariehemsskolan efter Luciafirandet? Bore Sköld (V)

0:48:30 – Utvecklingsstrategi för vatten och avlopp – fastställelse

1:42:15 – Kreditlimiter, internbankspåslag samt borgensavgift för Umeå kommunkoncern 2023

1:43:00 – Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:47:25 – Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott informerar

2:23:25 – Information om samverkan kring framtidens vattenförsörjning

2:42:50 – Utdelning av Umeå kommuns miljöpris

Mer information

Mötesdatum

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades