3.1.3.6 Avfall och Farligt avfall

Arbete med avfall inom Umeå kommun ske med hänsyn till de övergripande målen i Umeå kommuns avfallsplan:

Mål 1: Minska avfallsmängderna

Mål 2: Öka återvinningen

Mål 3: Minska miljöpåverkan

Inför bygg-, rivnings- eller renoveringsåtgärder

Vid utformning av platser för avfallshämtning ska Vakins anvisningar för ny- och ombyggnad av plats för avfallshämtning (NOA) tillämpas, se Vakins hemsida NOA 18 - Bygganvisningar.pdf. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inför en rivnings- eller renoveringsåtgärd utförs en återbruksinventering som bifogas till förfrågningsunderlaget. Återbruksinventeringen ska klargöra vilka byggprodukter som kan återanvändas, samt klimatnytta, förebyggda avfallsmängder och sparade kronor av att återanvända byggprodukterna istället för att köpa nya.

Vid genomförande av bygg-, rivnings- eller renoveringsåtgärder

 • Miljöplan

Den miljöplan som tagits fram för entreprenaden ska följas.

 • Utsortering

Vid byggnation, rivning och renovering ska följande avfallsslag sorteras ut vid källan, ej blandas med andra avfallsslag och lämnas som separata fraktioner till avfallsbehandling:

 • trä
 • mineral
 • metall
 • glas
 • plast
 • gips

Farligt avfall ska sorteras ut, och hanteras skilt från annat avfall. Det innebär att farligt avfall aldrig får blandas eller spädas ut med icke-farligt avfall eller andra slag av farligt avfall.

Anteckning och rapportering av farligt avfall

När det uppstår farligt avfall i samband med en bygg-, rivnings eller renoveringsåtgärd så ska följande uppgifter antecknas för varje typ av farligt avfall inför borttransport;

 • avfallstyp
 • var avfallet producerats
 • datum för borttransport
 • transportsätt
 • vem som ska transportera bort avfallet
 • avfallets vikt i kilogram
 • den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Senast två arbetsdagar efter att uppgifterna har antecknats ska uppgifterna rapporteras elektroniskt till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Login - Avfallsproducent - verksamhet där farligt avfall uppstår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Naturvårdsverket (funktionstjanster.se)

Transport av farligt avfall får endast utföras av transportör med tillstånd för transport av farligt avfall.

Sidan publicerades