3.2.4.2 Markbeläggning betong

Krav

Platsgjuten betong

Platsgjuten betong är speciellt lämpad till hårt trafikerade ytor eller andra utsatta ytor. Platsgjuten betong kan även användas som ett gestaltningselement. Det är viktigt att se till att undvika framtida grävningar i ytan. Vid användning av platsgjuten betong ska ”Betong på mark” senaste utgåva följas.

För att få hållbara gatuanläggningar får inte ytan trafikeras för tidigt. Detta ska man ha i beaktande vid val av beläggning. Trafikering får inte göras förrän beläggningens tryckhållfasthet uppgår till minst 20 MPA. Detta innebär att gatan ska vara avstängd under hela härdningsförloppet, riktvärde beroende på temperatur är cirka 7 – 14 dagar.

Beläggningar i betong eller fogade med betong får inte utföras vid temperaturer lägre än +5 grader Celsius.

Betongmarksten och plattor

Vid användning av betongmarksten och betongmarkplattor ska handboken ”Beläggning med plattor och marksten av betong”, tredje upplagan användas. I det fall betongmarkstenar ska trafikeras ska dessa läggas i förband och/eller bestå av låsande stenar.

För betongmarksten gäller:

  • Frostresistensklass ska vara klass 3
  • Nötningshållfasthetsklass ska vara klass 4 för körbara ytor, övriga ytor klass 3.

För betongmarkplattor gäller:

  • Måttavvikelse, diagonal måttavvikelse, frostresistensklass ska vara klass 3
  • Nötningshållfasthetsklass ska vara klass 4 för körbara ytor, övriga ytor klass 3.
  • Klass för brottlast ska vara klass 250 för körbara ytor, övriga ytor 140.

För sten- och betongmaterial i refuger och övriga ej trafikerade och svårskötta ytor ska fogmaterialet göras ogräshämmande för att undvika ogräs.

Betongmarksten får ej användas på högtrafikerade ytor, det vill säga trafikklass 5 och därutöver, utan att en speciell utredning utförs.

Sidan publicerades