Skyltar utomhus

Principer för markbundna skyltar, fasadskyltar, områdesskyltar och övriga utomhusskyltar.

Principer för utomhusskyltning

 • Vid önskemål om belyst skylt, ange att skylten ska ha ett skymningsrelä. Då släcks skylten när det är ljust ute och tänds när det skymmer.
 • Markbundna skyltar ska placeras så att de inte utgör fara för exempelvis synskadade. En bra placering är till exempel en grönyta där en kantsten stoppar upp, eller att placera skylten mot en vägg.
 • Det finns två standarder för fasadskylt i Umeå kommuns profil; en med vit bakgrund och en med färgad bakgrund. Skyltarna med vit bakgrund rekommenderas på mörka väggar eller platser med mörk bakgrund. Skyltar med färgad bakgrund rekommenderas på ljusa väggar och där bakgrunden är ljus.
 • Teckensnittet är Calibri och skärningen regular.

De flesta större skyltar utomhus kräver skyltlov

De flesta större skyltar utomhus, till exempel markbundna skyltar, fasadskyltar och orienteringstavlor kräver att du ansöker om bygglov/skyltlov. Underlaget består av: en situationsplan där du märker ut var skylten ska placeras, en fasadritning, en detaljritning på skylten och ett fotomontage (där skylten är inskissad på fasaden).

Ansök om skyltlov

Belysta skyltar

För belysta skyltar, beställ gärna skylten med ett skymningsrelä. Då släcks skylten när det är ljust ute och tänds när det skymmer. Här i norr är det en bättre lösning än en tidsstyrd släckning då sommaren är ljus och vintern mörk.

Markbunden skylt

Vid beställning av en ny markbunden skylt används dessa
standardstativ:

 • Galvad VKR-profil
 • Fotplåt
 • Skylt i korrisionsfri plåt med tryck på en eller båda sidor
 • Infälld LED-belysning eller utan belysning

Placering av markbunden skylt

Markbundna skyltar ska placeras så att de inte utgör fara, till exempel för synskadade. Ett exempel på bra placering är en grönyta där en kantsten stoppar upp, eller att placera skylten mot en vägg. Om skylten placeras i anslutning till gångväg ska tvärslå placeras cirka 150 millimeter ovan mark för att förhindra sammanstötning. Tvärslå behövs för att personer med teknikkäpp ska kunna uppfatta skylten och hinna stanna i tid.

Placering av markbunden skylt utanför fastighetsgränsen

Ansök hos Gator och parker om tillstånd att montera skylt. Skylt utanför fastighetsgränsen samt stativ utformas enligt anvisningar från Gator och parker.

Utformning av skyltar

Avsändare på skyltar (verksamhetsnamn)

Det är viktigt att avsändaren på skylten är tydlig och skriven enligt Umeå kommuns riktlinjer för namngivning. Stäm av avsändare på skyltar med ansvarig kommunikatör.

Skissernas bottenfärg

Skyltarnas bottenfärg är vit. Den grå färgen i exemplen är en illustrativ färg för att visa tillgänglig yta.

Utformning av hänvisnings- och riktningsskyltar

Hänvisningsskyltar använder pilarna för att visa riktning. På byggnader med flera ingångar kan det också vara nödvändigt att komplettera med ingångsmarkeringar för att besökare lätt ska hitta.

Läsavstånd och teckenhöjd

Teckenstorleken beror på läsavståndet. Vi kan utgår från att man uppnår bra läsbarhet om förhållandet mellan stapelhöjden på teckensnittet och läsavståndet är 1:200.

Exempel på teckenhöjd och läsavstånd:

 • 5 millimeter = 1 meter
 • 15 millimeter = 3 meter
 • 45 millimeter = 9 meter
 • 80 millimeter = 16 meter
 • 170 millimeter = 34 meter
 • 300 millimeter = 60 meter


De standardskyltar som finns framtagna som går att beställa beskrivs nedan. Fasadskyltar och hänvisningsskyltar som sätts upp på en vägg eller exempelvis en grind kan beställas som släta eller kantvikta med eller utan hålning beroende på vad som passar bäst. Infartsskyltar och hänvisningsskyltar går att beställa med belysning och på stativ om det är lämpligt och möjligt på platsen.


01.1 Infartsskylt, XXX x 650 mm

01.2 Utfartsskylt, XXX x 650 mm

01.3 Skylt med entré, XXX x 650 mm

Skylt med vit eller färgad bakgrund?

 • Skyltarna 02 och 03 rekommenderas på mörka väggar eller platser med mörk bakgrund.
 • Skyltarna 07 och 08 rekommenderas på ljusa fasader och där bakgrunden är ljus.

02 Fasadskylt, två rader. Skyltens storlek beror på betraktningsavståndet.

03 Fasadskylt, en rad. Skyltens storlek beror på betraktningsavståndet.

07 Fasadskylt, två rader. Skyltens storlek beror på betraktningsavståndet.

08 Fasadskylt, en rad. Skyltens storlek beror på betraktningsavståndet.

06 Hänvisningsskylt. Skyltens storlek beror på betraktningsavståndet.
Ett exemplet på möjlig storlek är 1260 x 700 mm.

Undantag: fler accepterade skyltvarianter

Ibland kan andra typer av skyltlösningar godkännas, på grund av byggnadens/verksamhetens karaktär. Som exempel finns Stadsbibliotekets skylt med utskurna och belysta bokstäver och skylten till Förskolan Ejderdunet med transparent plexiglas med utskurna PVC-bokstäver (skylten har monterats med distanser mellan vägg och plexi).
Dessa typer av undantag kräver godkännande av kommunikatör.

04.2.1 Områdesskylt på stativ utan belysning 1600x1200 mm
04.2.2 Områdesskylt på stativ med belysning 1600x1200 mm

Standardskyltar utomhus 60 mm

Standardskyltar utomhus är framtagna för att sätta upp på fasad och tillverkas i slät aliminiumplåt. De publika skyltarna är gröna och vissa finns med punktskrift och upphöjd relief där text och symbol är taktila. Taktil text skrivs i enbart versaler för att vara så lättläst som möjligt. Punktskriften är 1–1,5 mm hög.


09. Personalentré, 217 x 60 mm

10. Varumottagning, 242 x 60 mm

10.1 Varumottagning med ringklocka, 242 x 60 mm

10.2 Varumottagning produktionskök med ringklocka, 242 x 60 mm

10.3 Varumottagning verksamhet,
242 x 60 mm

10.4 Varumottagning verksamhet,
med ringklocka, 242 x 60 mm

82 Varumottagning skolkök, 242 x 60 mm

83 Varumottagning träslöjd,
242 x 60 mm

11. Källsortering (inomhus och
utomhus), 237 x 60 mm

12. Förråd (inomhus och
utomhus), 168 x 60 mm – ej publikt

12.1 Förråd (inomhus och utomhus)
168 x 60 mm – publikt. (Skylt med punkskrift, upphöjd relief där text och symbol är taktila)

67. Barnvagnsförråd, 220 x 60 mm – publikt

Tänk på vid utformning av områdesskyltar:

 • På områdesskyltar utanför skolor ska det stå ”Skolgården är en rökfri zon” bredvid en förbudssymbol
 • Bokstäver och pilar som markerar entréer samt prick ”Här är du” ska ha god kontrast mot skyltplattans bakgrund.
 • Placera inte den röda ”Här är du”-pricken på en grön eller mörk yta, då är det svårt att se den.
 • Placera kartbilden på skylten åt det håll besökaren befinner sig när denne tittar på skylten.
 • Parkeringar för rörelsehindrade bör placeras i kartan.
 • Markera gärna entréer med en pilspetssymbol.
 • För stora fastigheter med många olika avdelningar som tenderar att flytta runt kan man med fördel bygga upp namnen på ett lamellsystem där man enkelt kan välja att byta plats på avdelningarnas namn i skylten.

Vid flera skyltar av samma typ på samma fastighet, märk med A, B, C och så vidare vid placering.

Sidan publicerades www.umea.se/skyltarutomhus