Analys av plastflöden

Förbränning av plast leder till fossila utsläpp. Vi kan minska utsläppen genom att minska förbränningen och öka materialåtervinningen av plast.

Tillsammans med AB Bostaden, Umeå Energi och Vakin genomförde Umeå kommun en flödesanalys av plast. Syftet var att få underlag för att kunna vidta åtgärder som minskar mängden plast som går till energiåtervinning genom förbränning av avfall och därmed orsakar fossila koldioxidutsläpp vid värmeverken. Ett annat viktigt syfte är att öka kunskapen om plastflödena hos viktiga målgrupper. Flödesanalysen omfattade förutom Umeå kommun, Umeåregionen, Örnsköldsvik, Umeå kommunföretag, regionens sjukhus och olika branscher.

En bra grund för en framtida plastpolicy

Analysen visar att det mesta av plasten i Umeåregionen går till energiåtervinning och att den största delen kommer från hushållen. Dock går endast runt tolv procent av den totala volymen plast till materialåtervinning.

Analysen utgör en bra grund för att ta fram en plastpolicy för Umeå kommunkoncern. Vi har identifierat fyra områden som en sådan plastpolicy bör fokusera på och titta vidare på:

  1. Det förebyggande arbetet bör fokusera på att minimera använningen av plast, så att den totala mängden plast som går till återvinning minskar, oavsett om det är material- eller plaståtervinning.
  2. Allt för mycket plast går till förbränning. För att nyttomaximera plasten som resurs krävs att mindre plast går till energiåtervinning och en större andel går till materialåtervinning.
  3. Idag är det många plastprodukter och förpackningar som inte är möjliga att materialåtervinna. Genom att fokusera på att göra fler material återvinningsbara kan vi öka potentialen för plasten som resurs.
  4. Därför är det också viktigt att vi skapar incitament för nya affärsmodeller och produkter kring återvunnen plast.

Tillsammans kan vi göra mer

En viktig lärdom från arbetet med flödesanalysen är att samverkan alltid är att föredra. När vi tittar på plastens resa från producent, till konsument, till avfall och återvinning, blir det särskilt tydligt. Tillsammans kan vi inte bara göra mera, utan också bättre.

Mer information

En del av projektet Den koldioxidsnåla platsen

De genomförda aktiviteterna har varit en del av projektet Den koldioxidsnåla platsen - ett projekt i två delar.

Den första delen genomfördes i ett samarbete mellan kommunen och Umeå universitet. Projektet genomfördes 2016–2019 med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå energi och Upab.

En fortsättning av projektet genomfördes 2020–2023, det med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå energi, Umeå kommunföretag, Skellefteå kommun och Göteborgs stad.

Den koldioxidsnåla platsen

Logotyper EU och Region Västerbotten.

Projektet har genomförts med stöd från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Sidan publicerades