Så behandlar vi dina personuppgifter

Ansvar och laglig grund

Det är Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att kunna administrera restaurangnätverket och skicka ut relevant information och inbjudningar till medlemmar. Den lagliga grunden för behandlingen är att den sker för att uppfylla ett nödvändigt allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge projektet för restaurangnätverket är aktivt och uppgifterna kommer därefter att gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter får bara överföras till ett land utanför EU/EES under vissa förutsättningar, kontakta dataskyddsombudet om frågor om överföring till tredjeland uppstår.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag till exempel enligt offentlighetsprincipen.

Om du har frågor

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, gör du det enklast genom att kontakta oss miljoochhalsoskydd@umea.se.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr.

Klagomål

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades