Scenarier för klimatmålen

I samband med att miljömålen antogs 2020 beslutade fullmäktige om ett tilläggsuppdrag som ska visar hur omställningstakten bör se ut för att vi ska hålla oss inom ett beräknat utsläppsutrymme. Fyra scenarier har tagits fram för att visa hur olika vägar mot ett klimatneutralt Umeå förhåller sig till utsläppsutrymmet.

Framtidsscenarier för utsläppsminskning

Fyra framtidsscenarier har tagits fram av Umeå kommun för att visa hur minskningstakterna skulle kunna se ut utifrån dagens utsläpp. Beräkningarna är gjorda utifrån en koldioxidbudget som togs fram som ett remissvar i samrådet för de lokala miljömålen.

De streckade linjerna i diagrammet här nedanför beskriver minskningstakten i de olika scenarierna. Arean under respektive linje visar storleken på de ackumulerade utsläppen i det scenariot.

Diagram som visar fyra scenarier för klimatneutralitet

Figur 6: I grafen presenteras fyra framtidsscenarier för att uppnå målsättningen om ett Klimatneutralt Umeå 2040. Data för Umeås totala geografiska utsläpp är hämtade från SMHI:s nationella emissionsdatabas. De data som presenteras är från 2018 på grund av eftersläpning i framtagande och publicering lokala data.

Scenario 1:

Beskriver hur Umeå behöver minska sina utsläpp för att hålla sig inom 2-gradersmålet i Parisavtalet. Scenariot bygger på en snabb minskning med 16 procent per år från 2020 fram till 2040.

Scenario 2:

Visar utsläppsminskning i formen av en förenklad S-kurva. Implementering av exempelvis nya teknologier har ofta den formen. Scenariot visar hur en utveckling som följer en sådan kurva förhåller sig till Umeås koldioxidbudget. I det här scenariot överskrids koldioxidbudgeten med ungefär 35 procent.

Scenario 3:

Visar en linjär minskningstakt med omkring 20 000 ton koldioxidekvivalenter per år. 2040 har utsläppen minskat med 85 procent och de 15 procent som återstår för att klimatmålet ska nås behöver hanteras med kompletterande åtgärder. I det scenariot överskrids utsläppsbudgeten med över 100 procent och scenariot bedöms inte vara i linje med Parisavtalet.

Scenario 4:

Beskriver hur Umeå behöver minska sina utsläpp för att hålla sig inom den identifierade koldioxidbudgeten, i linje med Parisavtalet och 2 graders-målet. Scenariot innebär en snabb minskning med mer än 20 procent per år från 2022 fram till 2040.

Sidan publicerades