Detaljplanering

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att utifrån plan- och bygglagen ta fram detaljplaner som detaljerat reglerar markens och vattnets användning och bebyggelsens utformning. Vi handlägger även förhandsbesked det vill säga bedömning av platsers lämplighet för den planerade bebyggelsen samt handlägger ansökningar om strandskyddsdispenser om åtgärderna i
ansökan om förhandsbesked är förbjudna att utföra inom det område som strandskyddet omfattar.

Vårt uppdrag bygger på översiktliga planeringsdokument, exempelvis översiktsplaner.

Vår handläggning regleras huvudsakligen av plan- och bygglagen och miljöbalken.

Vi lovar att

  • vi bemöter dig på ett vänligt, engagerat och korrekt sätt
  • du får sakliga råd och korrekt information om gällande regler och bestämmelser
  • i vår handläggning garantera olika intressenters insyn och inflytande vilket ger kommunen ett bättre besluts­underlag
  • för varje ärende utse en handläggare med ansvar för samordning och information
  • för varje planärende upprätta planavtal tillsammans med sökanden där ekonomiska villkor klargörs och preliminär tidplan för handläggningens olika moment upprättas
  • i planärendena hålla antagandetiden som framgår av den i planavtalet upprättade tidplanen, om inte annat därefter överenskommits
  • vi ger sökande kontinuerlig information angående det aktuella ärendets status.

Vi vill bli bättre

Vår ambition är att hålla en hög kvalitet och ständigt förbättra vår verksamhet. För att bli effektivare samt underlätta för alla som har intresse av våra detaljplaner och förhandsbesked ska vi fortsätta arbetet med att digitalisera vår verksamhet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Detaljplanering via telefon eller mail. Du hittar även mer information om verksamheten och pågående projekt på vår webbsida, www.umea.se/detaljplanering.

För att kontakta ansvarig handläggare i det aktuella ärendet ring kommunens växel 090-16 10 00.

Postadress: Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå
Besöksadress: Stadshuset, Skolgatan 31 A, 3 tr
Telefon: 090-16 13 61
E-post: detaljplanering@umea.se

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Byggnadsnämnden 2020-11-18.

Sidan publicerades