Fastighet

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Fastighets uppdrag är att planera, bygga, förvalta och utveckla lokaler för Umeå kommuns verksamheter. Fastighet ansvarar för Umeå kommuns lokalförsörjning, vilket innebär att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens behov på ett lokal- och kostnadseffektivt sätt med kommunnyttan i fokus, både på kort och lång sikt. Fastighet
företräder Umeå kommun som fastighetsägare avseende lokalförsörjningsfrågor.

Svarar för all byggproduktion till kommunens egna verksamheter genom nybyggnation, ombyggnation samt underhåll och anpassning av befintliga lokaler, såväl via egna resurser som upphandlade entreprenörer. Fastighet säkerställer en effektiv fastighetsdrift.

Främjar samverkan inom teknik- och fastighetsförvaltningen för strategiskt viktiga områden
såsom kvalitet, miljö och säkerhet.

Vi lovar att

 • genomföra underhållsåtgärder inom vårt fastighetsbestånd i syfte att bibehålla dess
  värde.
 • stödja verksamheterna i deras lokalresursplanering.
 • värna om kommunens skattemedel och behov genom fastställd fördelning av
  egenägda och förhyrda lokaler
 • agnomföra byggarbeten utifrån verksamheternas behov och den fastställda
  investeringsplanen genom om-, till- och nybyggnad
 • bedriva ett långsiktigt och strategiskt arbete i syfte att minska energianvändningen i
  kommunens lokaler.

Vi vill bli bättre

Fastighet är certifierat enligt ISO 9001 kvalitetsledning, ISO 45001 arbetsmiljöledning, ISO 14001 miljöledning och ISO 50001 energiledning. Med det vill vi visa att vi har en stark ambition att hålla en hög kvalitet. Vi har en ambition att ständigt förbättra oss och vill därför att du lämnar dina synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. I vår verksamhet har vi alltid ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Synpunkter kan lämnas direkt till vår personal men även via intranätet Fastighet lämna Förslag/Avvikelser

Vill du veta mer?

Mer information om verksamheten finns på kommunens intranät, eller skicka din fråga till fastighet@umea.se.

Telefon: 090-16 10 00
Besöksadress: stadshusområdet, Södra flygeln, Skolgatan 31 A Umeå.
Postadress: Umeå kommun, Fastighet, 901 84 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Tekniska nämnden 2022-11-24.

Sidan publicerades