Fastighetsbildning

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun, KLM, ansvarar för fastighetsbildningen och fastighetsregistret inom kommunen. KLM är en självständig myndighet som tillhör Byggnadsnämndens ansvarsområde.

Vårt primära uppdrag är att handlägga fastighetsbildningsärenden inom vårt verksamhetsområde på ett rättssäkert och effektivt sätt. Verksamheten regleras av de lagar som är tillämpliga vid olika typer av fastighetsbildning.

Ett fastighets­bildnings­ärende kan till exempel röra

  • nybildning och ombildning av fastigheter
  • bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut, samfälligheter och ledningsrätter
  • fastställande av fastighetsrättsliga förhållanden genom fastighetsbestämning.

Vi utför även fastighetsrättsliga uppdrag, hjälper till vid bildande av samfällighetsföreningar och finns tillgängliga för rådgivning. Prissättning sker enligt en fastlagd lantmäteritaxa.

Vi lovar att

  • att kontakt tas med varje sökande till lantmäteriförrättning där preliminär tidplan upprättas och ekonomiska villkor samt eventuella oklarheter klargörs
  • att varje lantmäteriförrättning ska handläggas så effektivt som möjligt med hänsyn till kostnad och rättssäkerhet
  • att handläggningstiden vid avstyckning av en bostadsfastighet (så kallade ”enlottare”) inte skall överstiga tio veckor.

Vi vill bli bättre

Genom att ta tillvara informationsteknikens möjligheter vill vi förbättra tillgängligheten och effektivisera våra handläggnings­rutiner.

Vi verkar för intern och extern samverkan för att ta till vara goda idéer och skapa effektivare rutiner mellan förvaltningar och myndigheter som berörs av vår verksamhet. Vi eftersträvar hög servicenivå, god tillgänglighet och ett professionellt och tillmötesgående bemötande.

För ett fortsatt förbättringsarbete vill vi gärna att Du framför synpunkter och förbättringsförslag som rör vår verksamhet eller handläggningen av ditt ärende, så att vi kan utvecklas och ge dig en så bra service som möjligt.

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på KLM. Besök oss på kommunens webbplats under www.umea.se/lantmaterimyndigheten
Besöksadress Stadshuset Skolgatan 31 A
Telefon 090-16 13 28
Mejl lantmaterimyndigheten@umea.se

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Byggnadsnämnden 2020-11-18

Sidan publicerades