Miljö- och hälsoskydd, Tillsyn och kontroll

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Vi arbetar för att Umeå har säkra livsmedel, en god miljö och levnadsförhållanden där människors hälsa inte påverkas negativt. Vi arbetar för att Umeå ska uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av sina vattenresurser som långsiktigt tryggar allmänhetens tillgång till strandområden och bevarar goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

I vår myndighetsutövning handlägger vi anmälningar och tillstånd och kontrollerar att restauranger, industrier, förskolor med flera uppfyller de krav som samhället ställer. Om kraven inte är uppfyllda ser vi till att den ansvarige rättar till bristerna.

Vi tillhandahåller information och svarar på frågor som både privatpersoner och verksamheter ställer. Förvaltningslagens krav på service och rättssäkerhet gäller i vår verksamhet.

Vi lovar att

  • du som anmäler miljöfarlig verksamhet (anmälningspliktig C-verksamhet enligt miljöprövningsförordningen) eller hälsoskyddsverksamhet (enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) får en återkoppling inom 15 arbetsdagar
  • senast den 15 maj varje år ge besked om miljörapporten från tillståndspliktiga verksamheter behöver kompletteras
  • du som anmäler installation av värmepump får en återkoppling inom 10 arbetsdagar
  • du som skickar in klagomål får en återkoppling inom 10 arbetsdagar
  • du som ansöker om tillstånd för eller anmäler anläggande av enskild avloppsanläggning får en återkoppling inom 10 arbetsdagar
  • du som anmäler vattenverksamhet får en återkoppling inom 15 arbetsdagar.

Vid återkoppling får du veta vem som handlägger ärendet samt nästa steg i ärendet inklusive om kompletteringar behöver göras.

Vi förväntar oss av dig att ansökningar och anmälningar är kompletta och ritningar fackmannamässigt utförda.

Vi vill bli bättre

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna veta det! Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet. Du kan lämna dina synpunkter direkt till miljö- och hälsoskyddschefen, Miljö- och hälsoskydd, 901 84 Umeå, tel. 090-16 16 84 eller mejla till miljoochhalsoskydd@umea.se.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Miljö- och hälsoskydd. Du har rätt att vara anonym om du så önskar. Du kan även besöka vår hemsida www.umea.se.

Postadress: Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd, 901 84 Umeå

Besöksadress: Stadshuset, Skolgatan 31A

090-16 10 00 (växel)

miljoochhalsoskydd@umea.se

Fastställd

Kvalitetsdeklarationen är fastställd av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023-11-16 och gäller för 2024.

Sidan publicerades