Gator och parker

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Gator och parker ansvarar för att planera, bygga, förvalta och utveckla kommunens gator, gång- och cykelvägar, parker, torg och allmänna platser med tillhörande anläggningar. Gator och parker ansvarar för färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd.

Kommunens offentliga utomhusmiljöer ska vara välskötta, trygga, säkra och tillgängliga. Allt för att ge förutsättningar för ett väl fungerande vardagsliv för alla kommunens invånare, under årets alla dagar. Vi ska skapa största möjliga nytta utifrån tillgängliga medel.

Vi lovar att

 • den genomsnittliga handläggningstiden av felanmälningar och synpunkter inte överstiger en vecka
 • mäta regelbundet, minst årligen, hur nöjda våra medborgare är med verksamheten
 • ett beslut gällande ansökan om kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrad, ska vara den som ansöker tillhanda inom tre veckor (tid räknas från det att alla uppgifter som krävs kommit in och ansökan är komplett)
 • all handläggning ska vara likvärdig och rättssäker
 • torgytor och gator ska upplevas välskötta och rena
 • två gånger per år rensa bort övergivna cyklar från centrumfyrkanten
 • lekparkerna håller en god säkerhetsnivå (kontroller utförs varje vecka och akuta fel och brister åtgärdas)
 • parkytorna ska vara välskötta och upplevas trygga
 • planera parkerna utifrån hållbarhet och för att gynna den biologiska mångfalden
 • plogning påbörjas vid nysnömängd 4–10 centimeter för prioriterade gator (åtgärdstiden är 5 timmar)
 • plogning påbörjas vid nysnömängd 6–14 centimeter för lokalgator (åtgärdstiden är 8 timmar men om utkallning av prioriterade gator sker samtidigt, är åtgärdstiden 10 timmar)
 • plogning påbörjas vid nysnömängd 3–5 centimeter för prioriterade gång- och cykelvägar samt trottoarer klockan 04.00–19.00, övrig tid vid 3–10 centimeter (åtgärdstiden är 5 timmar)
 • plogning påbörjas vid nysnömängd 5–14 centimeter för övriga gång- och cykelvägar samt trottoarer (åtgärdstiden är 8 timmar)
 • om det sker utkallning av prioriterade gång- och cykelvägar samt trottoarer samtidigt är åtgärdstiden 10 timmar.

Vi vill bli bättre

Vår ambition är att hålla en hög kvalitet och ständigt förbättra vår verksamhet och vill därför att du lämnar dina synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. I vår verksamhet har vi alltid ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 

Synpunkter kan lämnas direkt till vår personal eller via

Telefon: 090-16 10 00

Vi följer löpande upp vår utveckling utifrån inkomna synpunkter och medborgarundersökningar. Extrena revisorer reviderar verksamheten enligt den plan certifieringen kräver.

Vill du veta mer?

Mail: gatorochparker@umea.se

Telefon: 090-16 10 00 Webbsida: www.umea.se

Besöksadress: Stadshuset, Norra flygeln, Skolgatan 31 Postadress: Umeå kommun, Gator och parker, 901 84 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Tekniska nämnden 2023-11-30

Sidan publicerades