Arbetsmarknad

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag är

  • möjliggöra förändring och ökad hälsa genom rätt insats, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt
  • vara en självklar samarbetspart för individ och näringsliv i arbetet med omställning och kompetensförsörjning
  • feriearbete till alla sjuttonåringar i Umeå kommun.

Vi lovar att

  • erbjuda arbetsförberedande insatser och arbetsprövningsplatser utifrån individens förutsättningar och kontext
  • arbeta med evidensbaserade metoder, praktik som grund
  • samverka med myndigheter, organisationer och företag för individens etablering på arbetsmarknaden
  • erbjuda feriearbete till alla sjuttonåringar i Umeå kommun
  • erbjuda platser med löne- och anställningsstöd i Umeå kommun.

Vi vill bli bättre

Vi har en ambition att ständigt förbättra oss och vill därför att du framför dina synpunkter, både klagomål, beröm eller förslag på förbättringar av vår verksamhet. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att för bättra vår verksamhet.

Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen eller via arbetsmarknadochintegration@umea.se.

Vill du veta mer?

Se: Arbetsmarknad och integrationsavdelningen

Fastställd

Kvalitetsdeklarationen fastställdes av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-06-20.

Senast översyn september 2022.

Sidan publicerades