Offentlig renhållning

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Kommunen, tillsammans med fastighetsägarna, ansvarar för renhållning av körbanor, trottoarer, gågator, torg samt gång- och cykelvägar.

Fastighetsägarnas ansvar för den offentliga renhållningen i staden gäller för trottoarer utanför sin fastighet samt inom kvartersmark och inom gemensamhetsanläggningar.

Vi arbetar för att vår stad alltid ska upplevas vara ren, trygg och välskött. Vi prioriterar våra insatser där behoven är störst, allt utifrån platsens belägenhet och förutsättningar.

I vår verksamhet arbetar vi för ett tydligt jämställdshetsperspektiv där alla ska få samma möjlighet till service, ett gott bemötande och kunna forma sitt eget liv.

Vi lovar att

  • sopning med maskin och manuell städning utförs efter behov på våra gator, torg och cykelvägar under hela året
  • under maj månad sker en översyn av antal papperskorgar och dess placering
  • minst två gånger per år rensas övergivna cyklar och skrotcyklar bort från centrumfyrkanten.

Vi vill bli bättre

Gator och parker vill hålla en hög kvalitet och ständigt förbättra oss.

Lämna gärna synpunkter på vår verksamhet!

App: Felanmälan i Umeå kommun (iOS och Android)
Webb: www.umea.se/felanmalan Länk till annan webbplats.
Telefon: 090-16 14 61

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och vi följer löpande upp vår utveckling, utifrån inkomna synpunkter och medborgarundersökningar. Externa revisorer (SP) reviderar verksamheten enligt den plan certifieringen kräver.

Vill du veta mer?

Mejl: gatorochparker@umea.se
Webbsida: www.umea.se
Telefon: 090- 16 10 00
Besöksadress: Stadshuset, Norra flygeln, Skolgatan 31.
Postadress: Umeå kommun, Gator och parker, 901 84 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av tekniska nämnden 2021-11-25.

Sidan publicerades