Nationella minoriteter

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Umeå kommuns arbete för de nationella minoriteterna är en viktig och naturlig del i Umeå kommuns verksamhet. Viva minoritet stödjer kommunens verksamheter i sina strävanden att leva upp till intentionerna i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Umeå kommun ska arbeta i nära samverkan med de nationella minoriteterna och stödja och främja deras språk och kulturer med speciellt fokus på barn och äldre.

Vi lovar att

  • utföra arbetet i enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
  • informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter
  • ge inflytande och samråda med de nationella minoriteterna
  • skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur med särskild fokus på barn
  • ge service på samiska och finska
  • verka för att erbjuda barn- och äldreomsorg på samiska respektive finska vid efterfrågan
  • årligen ha öppna samråd med alla fem nationella minoriteter
  • bidra till att utveckla befintliga verksamheter för att tillgodose minoriteternas behov
  • omvärldsbevaka verksamhetsområdet på regional, nationell och internationell nivå.

Vi vill bli bättre

Vi har en ambition att ständigt förbättra oss. Vi vill gärna ha dina synpunkter och förslag på förbättringar.

Vill du veta mer

Du kan kontakta oss för mer information eller besöka vår webbsida: www.umea.se/minoriteter

Frågor och synpunkter om verksamheten besvaras av enhetschefen för Viva minoritet:

Carina Lindberg
090-16 18 98
carina.lindberg@umea.se

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kommunstyrelsens näringslivs och arbetsutskott mars 2019 och gäller tills vidare.
Senast översyn: juni 2021

Sidan publicerades