Mark och exploatering

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Mark och exploatering arbetar för att skapa de förutsättningar som krävs för att uppnå det politiska målet att öka Umeå kommuns befolkning till 200 000 invånare till 2050. Vårt uppdrag är att se till att det finns byggbar mark för både bostäder och verksamheter i nivå med de politiskt beslutade målen.

Verksamheten syftar till att säkra kommunens långsiktiga markförsörjning genom strategiska markförvärv, planering och genomförande av nya bostads- och verksamhetsområden samt förvaltning av kommunens skog och markreserv.

Vi planerar, leder och samordnar exploateringsprojekt på kommunal mark samt upprättar exploateringsavtal för genom­förande av detaljplaner på privat mark. Vi säljer mark för verksamhets- och bostadsändamål till företag och privatpersoner. Vi förvärvar mark i enlighet med den kommunala långsiktiga planeringen. Vi leder utredning och genomförande av statligt och kommunalt finansierade marksaneringar.

Vi lovar

  • att du blir professionellt bemött av kompetent personal
  • att det ska vara lätt att ta kontakt med oss
  • att vi bekräftar inkomna ärenden inom tre arbetsdagar
  • ett bra samarbete
  • att vi ska ge aktuell information om kommande och pågående projekt på vår hemsida

Vi vill bli bättre

Mark och exploatering har ett kontinuerligt kvalitetsarbete och vi följer löpande upp vår utveckling. Vi vill ständigt förbättra oss och vill därför att du lämnar dina synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar direkt till vår personal.

Vi genomför dessutom med jämna mellanrum interna och externa kundundersökningar.

Vill du veta mer?

Läs mer på www.umea.se/exploatering Länk till annan webbplats.. Du kan även kontakta vår personal eller exploateringsdirektör
Helen Nilsson, 090-16 23 56.

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-16 och gäller tills vidare.
Reviderad av kommunstyrelsen 2020-03-17.

Sidan publicerades