Parkdrift

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Parkdriften inom Gator och parker ansvarar för kommunens park och naturmark; vilket omfattar parker, lekparker, skogs- och naturområden samt grönytor längs gator. Målet med vårt arbete är att planera, bygga och underhålla ett brett utbud av gröna miljöer som erbjuder medborgarna möjligheter att utöva en mångfald olika aktiviteter året om. Umeå kommuns gröna miljöer ska vara välskötta, säkra och trygga. I vår verksamhet arbetar vi aktivt för att alla människor ska få samma möjligheter till service, ett gott bemötande och kunna forma sitt eget liv.

Vi lovar

  • Lekparker håller en god säkerhetsnivå. De kontrolleras varje vecka och akuta fel och brister åtgärdas. Vi genomför årliga säkerhetsbesiktningar av samtliga lekparker med utrustning. Eventuella fel och brister åtgärdas. Riktlinjer för lekparker säkerställer att alla barn får tillgång till stimulerande och utvecklande lekmiljöer på parkmark, naturmark och lekplatser.
  • Riktlinjer för stadsträd säkerställer att Umeås stadsträdbestånd förbättras och utvecklas, att träden är friska och välskötta samt är varierat och innehåller en mångfald av arter. Riktlinjen beskriver hantering av särskilt bevarande värda träd (exempelvis våra gatubjörkar) men också det löpande arbetet med åtgärder och skötsel som syftar till en säker och attraktiv stad. Riskträd tas alltid bort.
  • Våra ytor ska vara välskötta och upplevas trygga.
  • Vi ska planera för att våra parker och grönområden är ekologiskt hållbara och att vi gynnar den biologiska mångfalden.
  • Vi ska planera för attraktiva utemiljöer och tillskapa sociala mötesplatser med höga upplevelsevärden och rörelserikedom som är tillgängliga och jämställda.
  • Vi ska jobba för att tillskapa fler ytor för stadsodling.
  • Längs gång- och cykelvägar, gator och vägar utförs vägslåtter årligen. På vägslåtter ytor lämnas avslaget sly och gräs.
  • Naturmarker gallras och röjs när vi bedömer att behov finns. Farliga träd som riskerar att falla över vägar, cykelvägar eller annans mark tas bort.

Vi vill bli bättre

Gator och parker vill hålla en hög kvalitet och ständigt förbättra oss.

Lämna gärna synpunkter på vår verksamhet!

App: Felanmälan i Umeå kommun (iOS och Android)
Webb: www.umea.se/felanmalan
Telefon: 090-16 14 61

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och vi följer löpande upp vår utveckling, utifrån inkomna synpunkter och medborgarundersökningar. Externa revisorer (SP) reviderar verksamheten enligt den plan certifieringen kräver.

Vill du veta mer?

Mejl: gatorochparker@umea.se
Webbsida: www.umea.se
Telefon: 090-16 10 00
Besöksadress: Stadshuset, Norra flygeln, Skolgatan 31.
Postadress: Umeå kommun, Gator och parker, 901 84 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av tekniska nämnden 2021-11-25.

Sidan publicerades