Bostadsanpassning

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Bostadsanpassningen ansvarar för handläggning av ansökningar enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Den som har en bestående funktiosnedsättning har möjlighet att söka ett ekonomiskt bidrag hos kommunen för anpassning av fasta funktioner i sin permanenta bostad och dess närmiljö. Om du har fått din bostad via ett biståndsbeslut är det inte säkert att bidrag kan beviljas enligt gällande lagstiftning.

För att ansökan ska anses vara komplett ska ett intyg bifogas från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker din funktionsnedsättning. Om dina problem med att klara en vardaglig aktivitet kan lösas med ett hjälpmedel så går det före en ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Du blir kontaktad av oss när det är dags att påbörja handläggningen av ditt ärende. Tillsammans med dig går hand­läggaren igenom sökta åtgärder. Hur lång tid det tar innan du får ett beslut varierar, beroende på hur omfattande de sökta åtgärderna är.

Din fastighetsägare måste alltid ge sitt medgivande till sökta åtgärder för att bidrag ska kunna beviljas. Vid avslag finns möjlighet att överklaga och få en rättslig prövning av ditt ärende.

Vi lovar att

  • bemöta dig på ett vänligt och korrekt sätt
  • du ska få råd och information om gällande regler och bestämmelser enligt lagstiftningen
  • bekräftelsebrev skickas ut inom två veckor, där tid anges när handläggaren kontaktar dig
  • du ska känna delaktighet i ditt ärende
  • du ska få en rättvis och jämlik bedömning av ditt ärende utifrån gällande lagstiftning
  • tillgänglig och lättförståelig information
  • i ärenden där barn och unga är involverade tas hänsyn till barnkonventionen.

Vi vill bli bättre

Vi har en ambition att ständigt förbättra oss och vill därför att du framför dina synpunkter,både klagomål, beröm eller förslag på förbättringar av vår verksamhet.

Varje år skickas en kundenkät ut till slumpvis utvalda personer som erhållit beslut ombostadsanpassningsbidrag.

Vi vill tillsammans med verksamheter, verka för att boendemiljön blir tillgänglig ochanvändbar för alla kommuninvånare.

Synpunkter och klagomål

Du kan lämna dina synpunkter på bab@umea.se eller 090-16 23 06.

Vill du veta mer?

Vi deltar gärna på olika träffar för att informera om vår verksamhet. Du kan kontakta oss för mer information och rådgivning eller besöka www.umea.se/bostadsanpassning, där även ansökningblanketter kan skrivas ut.

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Byggnadsnämnden 2009-10-21. Reviderad 2018-11-14.

Sidan publicerades