Bygglov

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Byggandet i kommunen styrs bland annat av lagar, översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplaner för olika områden. Förutsättningarna varierar ofta från plats till plats. För nästan allt byggande av någon omfattning behöver du tillstånd från kommunen. Kontakta oss därför så snart som möjligt för att få veta vad som gäller för just dig.

Prövning av din ansökan sker i de flesta fall i två steg, dels i ett bygglov och dels i en teknisk granskning. Ta kontakt med oss om du vill veta vad som krävs för just ditt projekt.

Med bygglov avses prövning av byggnadens ändamål, placering på tomten samt yttre och inre utformning.

Med teknisk granskning avses prövningen av byggnadens tekniska utförande, beslut om den kontroll och vilka arbets­plats­besök som ska utföras samt byggnadens ibruktagande.

För bygglov, anmälan och övrig handläggning betalar du en avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Vi lovar att

  • vi bemöter dig på ett vänligt, engagerat och korrekt sätt
  • tillhandahålla rådgivning till dig via telefon, mejl eller genom ett bokat personligt besök hos oss
  • du får en skriftlig bekräftelse på din ansökan och att du samtidigt får besked om eventuella krav på kompletteringar av ansökningshandlingarna
  • vår handläggningstid är fem veckor (medelvärde beräknat på samtliga beslutade ärenden under året) förutsatt att din ansökan om bygglov är komplett samt att föreslagna åtgärder inte strider mot någon bestämmelse
  • du efter det att erforderliga handlingar har lämnats in skyndsamt får ett startbesked för ditt projekt
  • du efter beställning av utstakning skyndsamt får detta utfört.

Vi vill bli bättre

Vår verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001. Vi har en ambition att ständigt förbättra oss och vill därför att du framför dina synpunkter, både klagomål, beröm eller förslag på förbättringar av vår verksamhet.

Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Du kan lämna dina synpunkter på vår e-postadress bygglov@umea.se eller ringa till vår kundtjänst på telefon 090-16 13 61.

Vill du veta mer?

Du får gärna kontakta oss för mer information och rådgivning eller besöka vår webbsida på www.umea.se/bygglov Länk till annan webbplats. för mer information.

Besöksadress Stadshuset, Skolgatan 31 A
090-16 13 61, Information och rådgivning
bygglov@umea.se
radgivning.bygglov@umea.se (bygglovs rådgivningsfunktion)

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Byggnadsnämnden 2009-10-21. Reviderad 2018-11-14.

Sidan publicerades