Fastighet

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Fastighet är en av Umeås större byggherrar och förvaltare av lokaler och ska tillhandahålla lokaler och boenden som skapar goda förutsättningar för kommunens verksamheter att bedriva sin verksamhet.

Fastighet företräder kommunen som fastighetsägare för verksamhetslokaler vilket innebär att verksamheten ska anskaffa ändamålsenliga lokaler och bostäder för kommunens verksamheter genom ny-, om-, och tillbyggnad, förvärv, köp samt förhyrning. Fastighet ska också förvalta och utveckla det egna fastighetsbeståndet genom en effektiv upplåtelseprocess, långtidsplanerat underhåll, drift samt skötsel och tillsyn. Det egna fastighetsbeståndet ska anpassas vid verksamhetsförändringar för nya behov, samt vid teknik- och miljökrav, allt för ett effektivt och flexibelt utnyttjande.

Vi lovar att

  • att vår ärendehantering håller god kvalitet och att åtgärder vidtas inom utsatt tid, samt att anmälare/beställare erhåller återkoppling efter utfört arbete.
  • att vi genomför bygg- och underhållsåtgärder inom vårt fastighetsbestånd.
  • att vi regelbundet följer upp, minst årligen, hur nöjda våra intressenter är med verksamheten.
  • att vi analyserar våra intressenters synpunkter och vidtar åtgärder vid behov.
  • att stödja verksamheterna i deras lokalresursplanering.
  • att informera och samverka med verksamhetsansvariga vid underhålls- och investeringsprojekt.

Vi vill bli bättre

Fastighet är certifierat enligt ISO 9001 kvalitetsledning, ISO 45001 arbetsmiljöledning, ISO 14001 miljöledning och ISO 50001 energiledning. Med det vill vi visa att vi har en stark ambition att hålla en hög kvalitet. Vi har en ambition att ständigt förbättra oss och vill därför att du lämnar dina synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. I vår verksamhet har vi alltid ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.


Synpunkter kan lämnas direkt till vår personal men även via intranätet Fastighet lämna Förslag/Avvikelser

Vill du veta mer?

Mer information om verksamheten finns på kommunens intranät, eller skicka din fråga till fastighet@umea.se.

Telefon: 090-16 10 00
Besöksadress: stadshusområdet, Södra flygeln, Skolgatan 31 A Umeå.
Postadress: Umeå kommun, Fastighet, 901 84 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av tekniska nämnden 2021-11-25.

Sidan publicerades