Mark och exploatering

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Mark och exploateringsverksamheten syftar till att säkra kommunens långsiktiga markförsörjning samt planera och genomföra exploatering av bostads- och verksamhetsområden. Det innebär att vi förvärvar och säljer bebyggda och obebyggda fastigheter samt förvaltar kommunens markreserv. Vi planerar, leder och samordnar exploateringsprojekt på kommunal mark samt upprättar exploateringsavtal för genomförande av detaljplaner på privat mark. Vi säljer mark för verksamhetsoch bostadsändamål till företag och privatpersoner. Vi leder utredning och genomförande av statligt och kommunalt finansierade marksaneringar.

Mark och exploatering arbetar för att skapa de förutsättningar som krävs för att uppnå det politiska målet att öka Umeås befolkning till 200 000 invånare till 2050. Vi har som mål att alltid ha en beredskap med detaljplanelagd mark för både verksamheter och bostäder som räcker i minst två år.

Vi lovar att

  • vi gör allt för att minimera förekomsten av interna möten, så att vi kan ägna mer tid åt övriga arbetsuppgifter
  • du blir professionellt bemött av kompetent personal
  • det ska vara lätt att ta kontakt med oss
  • vi bekräftar inkomna ärenden inom tre arbetsdagar
  • bra samarbete
  • vi ska ge aktuell information om kommande och pågående projekt på vår hemsida.

Vi vill bli bättre

Mark och exploatering är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och vi följer löpande upp vår utveckling. Vi vill ständigt förbättra oss och vill därför att du lämnar dina synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar direkt till vår personal. Vi genomför dessutom med jämna mellanrum interna och externa kundundersökningar.

Vill du veta mer?

Läs mer på www.umea.se/exploatering. Du kan även kontakta vår personal eller mark- och exploateringschef Helen Nilsson, 090-16 23 56.

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-16 och gäller tills vidare. Reviderad av kommunstyrelsen 2017-05-16.
Uppdaterad med ny chef 2018-11-16

Sidan publicerades