Städservice

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Vår verksamhet omfattar lokalvård, vaktmästeri och närliggande tjänster.

Vårt uppdrag är att utföra tjänster inom vårt verksamhetsområde med hög kvalitet, på ett miljövänligt sätt och med god service, för Umeå kommuns verksamheter.

Vi lovar att

  • erbjuda samtal med våra intressenter årligen
  • säkerställa kvalitetsnivåer genom att påbörja bearbetningen av klagomål, förslag och övriga synpunkter på vår verksamhet, inom tre arbetsdagar
  • kontinuerligt utbilda vår personal för att höja kompetensnivån
  • arbeta med ständiga förbättringar.  att mäta och följa upp kvaliteten via årliga kvalitetskontroller och mätningar.

Vi vill bli bättre

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, för att säkerställa en hög kvalitet.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 för att säkerställa att vi väljer miljövänliga metoder och system, där det är möjligt.

Vi arbetar för att ständigt förbättra oss och vill därför att ni lämnar synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. Synpunkter kan lämnas direkt till vår personal, chefer eller via avvikelsesystemet på intranätet.

Vi arbetar utifrån jämställdhets/jämlikhetsperspektiv där alla ska behandlas lika, oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck. Våra arbetsplatser och arbeten ska vara öppna och tillgängliga for alla.

Vill du veta mer?

Mail: birgitta.stahl@umea.se.

Telefon: 070-3601766

Webbsida: www.umea.se

Besöksadress: Kungsgatan 37

Postadress: Städservice, Umeå kommun, 90184 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av tekniska nämnden 2020-11-26.

Sidan publicerades