Avan

Avan är en sjö nordost om Tavelsjön. Sjöns avrinningsområde till 27 procent består av jordbruksmark, som även utgör den största delen av Avans närmaste omgivning. Därmed kan man förvänta sig att näringspåverkan sker.

Avan är sammankopplad med Tavelsjön genom ett kort vattendrag och fungerar som ett näringsfilter för Tavelsjön. En gammal bro har ersatts med en ny vid Avans utlopp mot Tavelsjön. Periodvis bildar algblomning i Avan en plym in i Tavelsjöns nordöstra del där en del vegetation bromsar vidare spridning i Tavelsjön.

Näringsvärde och alger

Avan är humös, vilket innebär att vattnet är brunfärgat av växtrester som inte brutits ner fullständigt. Sjön har naturligt god buffringsförmåga och neutralt pH. Den är näringsrik med höga fosfor- och kvävehalter och litet siktdjup.

Näringsvärdena var särskilt höga mellan 2008 och 2010, liksom växtplanktonbiomassan. År 2008 till 2009 förekom kraftig algblomning av blågröna bakterier. De blågröna bakterierna utgjorde 40 procent av biomassan år 2010. Separat provtagning skedde i augusti 2012. Även vid den tidpunkten var biomassan mycket hög och algsammansättningen bestod till nära 100 % av en blågrön bakterie, samma art som karaktäriserade Avan år 2009. Kraftig algblomning förekom även under 2013.

Ekologisk status - dålig

Den ekologiska kvoten understeg oftast 0,15 under 2008 till 2010, både för växtplanktons biomassa och för index. Under senare år har vattenkvaliteten försämrats med alltmer blågröna bakterier.

Sidan publicerades