Gurken

Gurken är belägen nordost om Holmsund, öster om Tavlefjärden och norr om Sillviken. Avrinningsområdet består huvudsakligen av skogs- och myrmark, utan bebyggelse.

Sjön är grund och omsättningstiden kort. Gurken inklusive dess omgivningar är värdefull för fågel. Avrinningsområdet är långsmalt och huvudtillflödande bäck är till stora delar av sitt lopp i närkontakt med myr fram till utloppet i sjön som i sin tur har myromgivning.

Näringsvärde och alger

Gurken är humös, vilket medför att vattnet är mycket starkt brunfärgat av växtrester som inte brutits ner fullständigt. Sjön hade neutralt pH och god förmåga att motstå försurande ämnen år 2006 jämfört med de följande åren. Sjön är tämligen ung, den ligger cirka fem meter över havet och har sannolikt kvar sin buffrande förmåga.

Gurken är en naturligt näringsrik sjö, oftast med totalfosforhalter som överstiger 25 mikrogram per liter och med nålflagellaten Gonyostomum semen som blommar under sommaren och hösten. Medelvärdet för totalfosfor var högt, 40 mikrogram per liter och totalkväve 590 mikrogram per liter. Kväveunderskott förekom år 2006 och syrgashalten var låg i april samma år.

Ekologisk status – måttlig

År 2004 och 2010 var den ekologiska statusen otillfredsställande men sammantaget bedöms sjön ha måttlig status. Den hade således inte god status trots att det endast finns skog och myrmark i avrinningsområdet.

Gurken kan fungera som referenssjö till andra unga sjöar utmed Umeå kommuns kust.

Sidan publicerades