Gärssjön

Gärssjön ligger öster om Ersmark och öster om Gärssjöbäck. Sjön tillhör Holmsjöbäckens vattensystem som mynnar i Tavelån vid Åkroken. Holmsjön avvattnas till Gärssjön. Båda sjöarna har stor andel myrmark inom respektive avrinningsområde, dessutom har Gärssjön tämligen stor andel gungfly. Visst fritidsfiske bedrivs i Gärssjön. Enstaka bebyggelse finns i den sydvästra delen.

Näringsvärde och alger

Gärssjön är grund och den har kort omsättningstid med mycket surt, humöst vatten. Det innebär att vattnet är starkt brunfärgat av växtrester som inte brutits ner fullständigt. Humussyror buffrar på låg pH-nivå i stället för neutralisering med hjälp av kolsyrasystemet eftersom alkaliniteten är obetydlig. Växtplanktonsammansättningen indikerar surt vatten med få arter.

Nålflagellaten Gonyostomum semen är karaktärsart i sjön och den förekom redan i juni 2010. Arten är vanlig i bruna sjöar i Umeå kommuns kustnära delar.

Sjön har måttligt höga totalfosforhalter och totalkvävehalter.

Ekologisk status - god

Den ekologiska statusen var sammanfattningsvis god.

Sidan publicerades