Själafjärden

Själafjärden ligger på den västra delen av Obbolahalvön. I avrinningsområdets norra del finns en gammal deponi som är under avveckling och återställningsarbete pågår. Vattnet från deponin rinner till en bäck som är omgiven av en långsmal våtmark när vattnet når Själafjärden.

Själafjärden är tätt omgiven av bebyggelse och fortsatt bebyggelsetryck finns. Enligt muntliga uppgifter finns abborre och ruda, och även bisam. Sjön har viss kvalitet som fågelsjö med förekomst av bland annat storlom. Själafjärden mynnar via en kort bäck i en grund och ganska avsnörd havsvik, Djupviken.

Näringsvärde och alger

Själafjärden är grund, två meter som djupast. Hög andel skog och myr inom avrinningsområdet och i anslutning till sjön bidrar till mycket starkt färgat vatten. Eftersom Själafjärden geologiskt sett är en ung sjö har den neutralt pH och naturligt god förmåga att motstå försurande ämnen. Sjön är näringsrik.

År 2006 förekom mycket kraftig algblomning i sjön, först av nålflagellaten Gonyostomum semen, därefter av blågröna bakterier. Det året var den ekologiska statusen dålig, men därefter har vattenstatusen ändrats mot bättre värden. År 2009 var den ekologiska statusen måttlig med Gonyostomum semen som karaktärsart.

Ekologisk status - otillfredsställande

Själafjärden bedöms ha otillfredsställande status. Näringsbelastningen måste minska för att god status ska kunna uppnås.

Sidan publicerades