Hissjön

Hissjön är en långsmal sjö med nord-sydlig sträckning som avvattnas i nordost med Hissjöbäcken genom byn Hissjön mot öster till Tavelån. Sjön har två bassänger som vardera är cirka 15 meter djupa. Huvuddelen av Hissjöns avrinnings­område sträcker sig mot nordväst och består av skogsmark. I nordost finns en fröplantage och en del jordbruksmark nära sjön. Tämligen gles, spridd bebyggelse förekommer. I den norra delen finns ett bad.

Sjön ligger inom sekundärt skyddsområde för Vindelälvsåsens skyddsområde för dricksvatten. Den gränsar mot primärt skyddsområde. Hissjön är inte kalkad. Avrinningsområdet består till största delen av skogsmark, 67 procent, och inslaget av jordbruksmark är litet.

Näringsvärde och alger

Hissjön är djup, skiktas kraftigt under sommaren och har tämligen lång omsättningstid. Sjön får en stor del av sitt vatten från Vindelälvsåsens grundvatten. Därför är temperaturen lägre i ytvattnet än vad som är vanligt i Umeå kommuns sjöar under sommaren. Hissjön har naturligt god förmåga att motstå försurande ämnen och pH-värdena är omkring 6,5.

Sjön bedöms som näst intill näringsfattig. Oorganiskt kväve förekom i ytvattnet år 2010. Växtplanktonsamhället  var varierat och blågröna bakterier ovanliga.

Ekologisk status – god

Den ekologiska statusen var god i den norra delen och hög i den södra. Resultaten bygger huvudsakligen på under–sökningar från år 2010. Vattenkvaliteten verkar vara tämligen stabil.

Ytterligare undersökning behövs för att klargöra skillnaden mellan den södra och norra delen och om helheten ska bedömas som hög ekologisk status.

Sidan publicerades