Täftebölesjön

Täftebölesjön ligger öster om Umeå utmed E4:an i anslutning till byn Täfteböle. Bäcksjöns vatten rinner via Hjoggmarksbäcken till Täftebölesjöns norra del och fortsätter sedan genom en grund igenväxande del av sjön i nordost innan vattnet mynnar i Täfteån. På detta sätt får Täftebölesjöns norra del en betydligt snabbare vattenomsättning än den södra.

Täftebölesjön är grund och till stora delar täckt med vattenvegetation. Den är värdefull som fågelsjö och har klass 2 i naturinventeringen. Provtagningsresultaten visar att Täftebölesjön är mycket grund. Analysresultaten från år 2009 och 2010 har tagits fram av Vattendistriktet.

Näringsvärde och alger

Täftebölesjön är starkt färgad av humussyror som buffrar vattnet på en låg pH-nivå. Nålflagellaten Gonyostomum semen dominerade växtplankton-sammansättningen åren 2009 och 2010.

Ekologisk status - måttlig

Totalfosforhalterna var höga samtidigt som sjön hade måttlig ekologisk status.

Sidan publicerades