Trehörningen

Sjön Trehörningen ligger i Tavelsjöbygden cirka 3 mil norr om Umeå. Den är omgiven av jordbruksmark i norr samt sporadiskt i söder. Cirka 18 procent av avrinningsområdet utgörs av jordbruksmark. Västerbackatjärnen rinner mot Trehörningen i väster. Flera bäckar rinner till sjön och den avvattnas i nordost via Kvarnbäcken till Fällforsån, som i sin tur rinner till Tavelån. Trehörningen omges av gles bebyggelse med undantag för byn vid norra delen.

Trehörningen har tre lite djupare partier, en i väster, en i mitten och en något grundare i öster. Det största mätta värdet är 16 meter. Sjön har lång omsättningstid och skiktar sig i två vattenmassor under sommaren.

Näringsvärde och alger

Trehörningen har klarare vatten än vad som är vanligt för Umeå kommuns sjöar. Den bedöms ändå som en humös sjö, vilket innebär att växtrester som inte brutits ner fullständigt färgar vattnet måttligt brunt. Trehörningen har naturligt god förmåga att motstå försurande ämnen och vanligen neutralt pH. Siktdjupet var måttligt under mätperioden.

Syrgashalten i vattnet ovanför djupaste platsen i sjön bedöms som måttligt syrerikt. Förhållandet med sämre syrgas­förhållanden uppstår i de djupare partierna under sommaren och vintern då sjön skiktar sig.

Fosfor är det näringsämne som styr algtillväxten i sjön. Totalfosforhalterna ligger på gränsen mellan låga till måttligt höga. Trehörningen har ett varierat växtplanktonsamhälle, ibland med lite större inslag av kiselalger. Den totala bio­massan var vanligtvis liten. Blågröna bakterier förekommer, men i liten mängd.

Ekologisk status: god

Den ekologiska statusen bedöms som god.

Sidan publicerades