Gammbåtlänningen

Gammbåtlänningen ligger öster om Holmsund och rinner ut i havet genom en kort vattenförbindelse i öster. Från naturgeografisk synpunkt är Gammbåtlänningen en ung sjö. Holmsunds golfbana täcker den största delen av avrinnings­området och delar av tillrinnande vatten är åtgärdat med fördröjningssystem.

En del fritidsbebyggelse finns i den södra delen av avrinningsområdet. Abborre går upp från kusten och leker under våren. Sjön har goda förutsättningar att kunna utvecklas som fågelsjö i takt med igenväxningen. Bladvassbestånd förekommer.

Sjön är grund med ganska lång omsättningstid och den skiktar sig inte. Under sommaren överstiger temperaturen ofta 20 grader. Sommaren 2002 var vattennivån cirka en decimeter lägre än vanligt.

Näringsvärde och alger

Gammbåtlänningen har starkt färgat vatten. Färgtalet var som högst år 2002. Sjön har neutralt pH och god förmåga att motstå försurande ämnen. pH-värdena och alkaliniteten är högre än andra undersökta sjöar utmed kusten.

Sjön är mycket näringsrik och medelvärdet för totalfosfor 2002–2010 var 51 mikrogram per liter. De högsta fosfor­halterna förekom år 2002 då vattennivån var låg. Även totalkvävehalterna var höga. År 2002 var sannolikt kväve det tillväxtstyrande ämnet. Algblomning förekommer varje år men med olika arter som dominerar.

Som nämnts är Gammbåtlänningen en ung sjö. Flera sjöar utmed Umeå kommuns kust har naturligt ganska höga närsalthalter med stor algbiomassa, men Gammbåtlänningen har ännu högre närsaltkoncentration och större algbiomassa än vad som är vanligt. Golfbanan utgör en stor del av avrinningsområdet. Ytterligare undersökningar bör genomföras som tydligt dokumenterar omfattningen av näringstillförseln.

Ekologisk status – dålig

Sidan publicerades