Bjännsjön

Bjännsjön hör till de större sjöarna i Umeå kommun och ligger väster om Umeå. Nyetableringen av bebyggelse runt sjön är ganska omfattande och fritidshus omvandlas för permanentboende. Viss jordbruksverksamhet pågår, mest i den norra delen men även i sydost. Bjännsjön utnyttjas för rekreation, till exempel bad och fiske. Sjöns sydöstra del är rik på vattenvegetation med bland annat bladvass. Här finns miljöer som är värdefulla för fågel. Det finns gädda, abborre, mört, lake och braxen. Även bäver och bisam förekommer.

Sjön kalkas vid behov, kalk förs då direkt till sjön. Fritidsfiske utgör motiv till kalkningen. Med hjälp av kalkningsåtgärder behålls god förmåga att motstå försurande ämnen. På sikt är målet att upphöra med kalkningen när sjön med egen förmåga kan motstå successivt mindre sur belastning.

Degersjön ingår i avrinningsområdet och dess vatten rinner in i nordost. Enligt muntliga uppgifter finns vandringshinder i bäcken. Även Svartsjön ingår i avrinningsområdet och den avvattnas via Svartbäcken till Bjännsjön i den norra delen.

Näringsvärde och alger

Svartsjön är humusrik, vilket innebär att vattnet är brunfärgat av växtrester som inte brutits ner fullständigt. Sjön har höga fosforhalter. Blågröna bakterier förekommer i Svartsjön. Nålflagellaten Gonyostomum semen dominerar ofta. Svartsjön har en del jordbruk och bebyggelse i sin närhet. Omsättningstiden är sannolikt lång.

Bjännsjön är tämligen stor och lättillgänglig för vind och grund. Den har ganska lång omsättningstid och bedöms som ekologiskt känslig. Andelen skogsmark i avrinningsområdet är 63 % och jordbruksmark 8 %.

Sjön är måttligt näringsrik till sin karaktär. Förhöjda värden noterades 2008 och 2010 för klorofyll a och totalfosfor. Bjännsjön hade varierad algsammansättning. Den totala biomassan var omkring 1,0 mg/l (n=9),  det vill säga vanligen under 1,5 mg/l, vilket är gränsen mellan liten och måttligt stor biomassa. År 2008 förekom nålflagellaten Gonyosomum semen från början av juni till och med september. Under 2010 var biomassan större jämfört med de föregående åren och inslaget av blågröna bakterier också större.

Ekologisk status - måttlig

Mot bakgrund av att Bjännsjön och dess omgivningar erbjuder attraktivt boende och att bebyggelsetrycket är stort och sjön samtidigt är känslig när det gäller näringstillförsel, bör fortsatta undersökningar genomföras för att bevaka sjöns ekologiska status.

Belastningen av näringsämnen till Bjännsjön måste minska för att normen ska uppnås.

Sidan publicerades