Lövösundet

Denna text behandlar de två närliggande sjöarna Lövösundet och Lövsundet.

Sjön Lövösundet ligger i norra delen av Holmsunds samhälle. Den närmaste omgivningen utgörs av nyare och äldre tätbebyggelse.

Sjön får större delen av sitt tillflöde från skogsmark och den igenväxta skogstjärnen Bussjön. Vatten sipprar också genom en smal bank från sjön Lövsundet via en bäck från nordost. Tidvis rinner eventuellt vatten hela vägen från Kasaviken via Lövsundet till Lövösundet, även om det under större delen av tiden torde avvattnas åt andra hållet mot Tavlefjärden. Ytvatten kommer också till Lövösundet från Holmsunds golfbana via en bäck på sjöns östra sida.

Det mesta vattnet tillförs alltså från sjöns norra del. Mellan den norra delen och den södra delen finns en vägbank med en bro. Det finns ett bad i den södra delen av Lövösundet. Badet har stängts vid några tillfällen då det förekommit algblomning i sjön. Sjöns vatten rinner söderut mot Väster-Långslädan.

Näringsvärde och alger

Lövösundet har lång omsättningstid, cirka tre år. Under sensommaren år 2006 var sjöns utlopp så gott som torrlagt. Lövösundets norra del är ganska djup och skiktar sig normalt i en övre och en undre vattenmassa under sommarens stagnationsperiod. Södra Lövösundet skiktas inte.

Vattnet i Lövösundet är naturligt neutralt med mycket god förmåga att motstå försurande ämnen. Endast vid vårsmältningen minskar alkaliniteten. Lövösundet har kraftigt färgat vatten med mycket humusmaterial.

Vid skiktning har den undre vattenmassan mycket högt färgtal. Siktdjupet är litet och totalfosforhalterna ligger över gränsen för risk för algblomning. Även totalkvävehalterna är höga. Lövösundet är med andra ord näringsrikt. Det är syrgasbrist i vattnet ovanför botten i den norra delen av sjön när det är stagnationsperiod.

Klorofyllhalterna är mycket höga under sommarperioderna och mängden växtplankton är stor.

Lövösundet hade otillfredsställande ekologisk status år 2002 och 2006 och måttlig status år 2009 och 2010. Flera år har det varit stora mängder växtplankton. Sommarplankton övergick ofta till dominans av Gonyostomum semen mot höstperioden.

Ekologisk status – otillfredsställande

Lövösundet bedöms sammanfattningsvis ha otillfredsställande ekologisk status. Näringsbelastningen behöver minska och vattenkvaliteten förbättras.

Sidan publicerades