Skravelsjötjärnen

Skravelsjötjärnen ligger väster om Umeå och nordväst om Stöcksjön. Tjärnen med avrinnande Tjärnbäcken ingår i Stöcksjöns avrinningsområde och är belägen sydväst om byn Skravelsjö. Skravelsjöberget, Skäftesberget och Transtenberget omger Skravelsjötjärnen och bidrar till tämligen branta omgivningar. I anslutning till sjön breder våtmarksområde ut sig i sydväst. Norr om tjärnen, nära stranden, pågår utökad villabebyggelse. Fritidsfiske bedrivs i sjön.

Sjön omges av berg och skog som växer tämligen nära stranden. Detta kan bidra till en mer vindskyddad miljö och därmed bildas två skikt i sjön trots att den är grund. Skravelsjötjärnen är humusrik, vilket innebär att vattnet är mycket brunfärgat av växtrester som inte brutits ner fullständigt. Sjön har naturligt god förmåga att neutralisera surt tillflöde.

Näringsvärde och alger

Skravelsjötjärnen har höga halter av fosfor och kväve. Syretillståndet i bottenvattnet är svagt under stagnationsperioder och var allra svagast i juli 2009. Skravelsjötjärnen är känslig för pågående näringsbelastning.

Under perioden mellan år 2009 och 2010 spelade nålflagellaten Gonyostomum semen en stor roll i planktonsamhället.

Ekologisk status - otillfredsställande

Den ekologiska statusen bedöms som otillfredsställande. Belastningen av närsalter måste minska för att god status ska kunna säkerställas.

Sidan publicerades