Holmsjön

Holmsjön är en tämligen liten sjö belägen mellan Holmsund och Yttertavle. Det är en grund, ung, havsnära sjö med litet tillrinningsområde. Nyetableringen av bebyggelse runt sjön är ganska omfattande och fritidshus omvandlas successivt till permanentboende. Rekreation i form av bad och fiske förekommer. Holmsjön har visst intresse som fågelsjö, framför allt i sjöns västra, mer vegetationsrika del.

Näringsvärde och alger

Omkring hälften av avrinningsområdets yta består av skog. Holmsjön har lång omsättningstid och är tämligen vindkänslig, det gör att omblandning leder till att lättåtkomlig näring finns för algerna i hela vattenmassan. Holmsjöns vatten är mindre brunt än vad som är vanligt i sjöar i Umeåtrakten och den har naturligt god förmåga att motstå försurande ämnen.

Holmsjön är måttligt näringsrik och ibland förekommer höga kvävehalter under sommaren. Under försommartid var algbiomassan förhöjd både år 2008 och 2010. Andelen blågröna bakterier var högre år 2010 jämfört med år 2006 och 2008. En blågrön bakterieart, Microcystis wesenbergii, ökade även under perioden. Arten är en tydlig indikatorart för näringsrikedom. Vintertid är syrgashalten ofta låg i Holmsjön.

Ekologisk status - måttlig

Ytterligare undersökningar bör göras i bevakningssyfte eftersom bebyggelsetrycket är stort i området och Holmsjön är ekologiskt känslig.

Holmsjöns nuvarande ekologiska status bedöms som måttlig. Statusen varierade beroende på när under vegetationsperioden prov togs.

Sidan publicerades