Kläppsjön

Kläppsjön ligger nära havet sydväst om Umeå. Nyetablering av bebyggelse runt sjön pågår och fritidshus omvandlas för permanentboende. Skogsbruk bedrivs på cirka 60 procent av avrinningsområdets yta. Rekreation i form av bad och fiske förekommer liksom hästhållning. Den norra delen har tämligen stora ytor med vattenvegetation där även två av sjöns inlopp finns. Kläppsjön har även kvaliteter som fågelsjö.

Kläppsjön mottar vatten i väster från en bäck som avvattnar Fisksjön och en bäck som rinner in via byn Nordansjö i öster. Fisksjön, i norra delen avrinningsområdet, kalkas vid behov. Kläppsjön är grund och den största delen är grundare än två meter. Några öar finns, bland annat Storholmen mitt i sjön. Vattnet från sjöns utlopp rinner genom Norrmjöle golfbana till Kläppviken som därefter mynnar i havet vid Norrmjöle havsbad.

Näringsvärde och alger

Liksom flera grunda sjöar i Umeåtrakten överstiger Kläppsjöns vattentemperatur 20 grader under sommaren. Sjön är humusrik, så vattnet är starkt brunfärgat av växtrester som inte brutits ner fullständigt. Sjön har liten buffertkapacitet och litet siktdjup. Humussyror buffrar på en låg pH-nivå med medelvärdet 6,5 från 2006 till 2010. Tiden mellan år 1980 och 1999 var motsvarande värde 5,9. Kalkning i vattensystemets övre delar verkar således inverka på Kläppsjön.

Kläppsjön har näringsrikt vatten med totalfosfor omkring 26 mikrogram per liter och totalkväve 573 mikrogram per liter.

Hög klorofyll a-koncentration och stor biomassa förekommer årligen. Nålflagellaten Gonyostomum semen karaktäriserade växtpanktonsamhället i Kläppsjön under stora delar av vegetationsperioden åren 2006 till 2010.

Kläppsjön är geologiskt sett en tämligen ung sjö och har därför naturligt högre närsalthalter jämfört med sjöar som är äldre och är belägna längre från havet. Försiktighet bör iakttas när det gäller näringssituationen.

Ekologisk status – måttlig

Sjöns ekologiska status varierar, men bedöms sammantaget som måttlig med tanke på tidvis stor förekomst av Gonyostomum semen och risk för övergång till blomning av blågröna bakterier. Belastningen av näringsämnen till Kläppsjön behöver minska för att normen ska säkerställas.

Sidan publicerades