Kroksjön

Kroksjön ligger öster om byn Kroksjö. Där ligger den mesta sjönära bebyggelsen. I övrigt förekommer spridd jordbruksbebyggelse samt en del fritidsbebyggelse. Inom avrinningsområdet finns den lilla skogssjön Stor-Jonetjärnen som avvattnas till Kroksjön. Kroksjöns vatten rinner via en bäck till Täfteträsket och vidare till Täfteån.

Näringsvärde och alger

Kroksjön är humös, vilket innebär att vattnet är tydligt brunfärgat av växtrester som inte brutits ner fullständigt. Sjön är svagt sur med god förmåga att motstå ytterligare försurning. Kroksjön skiktas under sommaren och tre olika djupare områden finns. Syrgassituationen har varit begränsad i bottenvattnet under stagnationsperioderna vinter och sommar då det rådde syrefritt eller nästan syrefritt tillstånd. Omsättningstiden är tämligen lång.

Den trådformiga blågröna bakterien Planktothrix agardhii dominerade artsammansättningen i juli 2002. Arten kan utveckla giftighet. År 2009 karaktäriserades växtplankton av kiselalgsförekomst.

Kroksjön är näringsrik. Hög halt oorganiskt kväve under vegetationssäsongen och hög halt totalkväve tyder på påverkan från markanvändningen i området. Andelen jordbruksmark är 19 % av avrinningsområdet och sjöns omedelbara omgivning domineras av jordbruksmark. Sjön är känslig för näringsbelastning.

Ekologisk status - måttlig

Den ekologiska statusen är måttlig, och för att den ska kunna få god status behöver åtgärder vidtas för att minska näringstillförseln till sjön.

Sidan publicerades