Haddingsavan

Haddingsavan ligger inom Tavelsjöns avrinningsområde, mycket nära Tavelsjöns södra spets och nära Tavelsjöns utlopp. Haddingsavan står i förbindelse med Tavelsjön genom en kort, trång och mycket grund kanal. En del jordbruksmark omger sjön samt viss fritidsbebyggelse. Jordbruksmarken är belägen nära sjön i den västra delen. Flera diken löper ner i sjön. Bebyggelsetrycket runt sjön tilltar till exempel i den nordvästra delen. I öster är marken brantare och med utvecklad fritidsbebyggelse. Haddingsavan hör till Vindelälvsåsens vattenskyddsområde och ligger inom sekundär skyddszon.

Avrinningsområdet består till 15 % av jordbruksmark.

Näringsvärde och alger

Haddingsavan är en tämligen djup sjö som skiktar sig under sommaren i en varmare övre del och en kallare undre del. Vid skiktningen har bottenvattnet märkbart sämre vattenkvalitet jämfört med den övre vattenmassan när det gäller näringsämnen. Syrgashalten är också sämre. Haddingsavan har naturligt ett måttligt surt vatten med svag buffertförmåga.

År 2002 var halterna av totalfosfor och totalkväve höga. Oorganiskt kväve var förhöjt i juli år 2002 och under år 2009.

Växtplanktonbiomassan och klorofyll a-koncentrationen var ofta högst vid tillfällen av cirkulation, till exempel försommartid i juni.

Sjön bedöms som måttligt näringsrik. När cirkulation förelåg, exempelvis i juni 2009, hade Haddingsavan måttlig ekologisk status. Flagellater/monader hade den största biomassan vid denna tidpunkt. Haddingsavan har lång omsättningstid och är känslig för näringstillförsel. Den ekologiska situationen i Haddingsavan varierar beroende på skiktningssituationen.

Ekologisk status - måttlig

Den sammanvägda ekologiska statusen bedöms som måttlig. För att hålla stabil god status behöver näringstillförseln minska.

Sidan publicerades