Piparbölesjön och Kullasjön

Piparbölesjön och Kullasjön är förbundna genom ett smalt vattenområde och behandlas här som ett och samma vattenområde, som en nordlig och en sydlig del. Sjöarna ligger nordväst om Umeå. De tillhör Tväråns avrinningsområde vars vatten mynnar i Umeälven.

Piparbölesjön och Kullasjön, som inte är kalkade, ligger inom sekundär skyddszon för Vindelälvsåsens vattenskyddsområde. Huvuddelen av systemets avrinningsområde sträcker sig västerut och det består mest av skogsmark. Tvärån och Kullabäcken med omgivningar har stor betydelse som stadsnära ekologisk korridor samt utgör alltmer ett betydelsefullt mål för friluftslivet.

Näringsvärde och alger

Sjöarna är båda djupa och skiktar sig i två vattenmassor under sommaren. De har klarare vatten än vad som är vanligt för Umeå kommuns sjöar, dock har de ett humusinnehåll som resulterar i måttligt färgat vatten. Även siktdjupet är måttligt.

De har nära neutralt vatten och naturligt god förmåga att motstå försurande ämnen. Syrgashalten i vattnet ovanför djupaste platsen i sjön bedöms ha svagt syretillstånd.

Piparbölesjön och Kullasjön hade ett varierat växtplanktonsamhälle med liten biomassa. Blågröna bakterier förekom men i liten mängd.

Ekologisk status -hög

Piparbölesjön och Kullasjön hade hög ekologisk status. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten gäller att vattenkvaliteten inte får försämras.

Sidan publicerades