Kultur, programverksamheten

Vårt uppdrag

Vi skapar förutsättningar för alla att ta del av och vara medskapande i Umeå kommuns konst- och kulturliv.

Vi lovar

  • att bemöta dig på ett vänligt och professionellt sätt
  • att arbeta för tillgänglighet för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder
  • att beakta ett medvetet jämställdhetsperspektiv och en mångfald som ger tillgång till ett brett kulturutbud för alla åldrar
  • att vara en möjliggörare för kulturarrangemang i Umeå kommun
  • att pröva och utveckla nya former för att uppmuntra inflytande, samverkan och medskapande
  • att tillgängliggöra ett varierat utbud av konst i kommunens offentliga miljöer samt genom utställningsverksamhet och konstprojekt.

Vi vill bli bättre

Lämna gärna synpunkter på vår verksamhet; klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. Synpunkter kan lämnas direkt till personalen eller med e-post till umea.kultur@umea.se.

Vill du veta mer?

Du kan kontakta oss för mer information eller besöka vår webbsida www.umea.se/kultur.

Postadress:
Umeå kommun
Kulturförvaltningen
901 78 Umeå

Besöksadress: Storgatan 46 A

Telefon: 090-16 10 00 (vx)

E-post: umea.kultur@umea.se

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kulturnämnden 2021-11-17 och gäller för 2022.

Sidan publicerades