Kultur, programverksamheten

Vårt uppdrag

Vi skapar förutsättningar för alla att ta del av och vara medskapande i Umeå kommuns konst- och kulturliv.

Vi lovar att

  • bemöta dig på ett vänligt och professionellt sätt
  • arbeta för tillgänglighet för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder
  • beakta ett medvetet jämställdhetsperspektiv och en mångfald som ger tillgång till ett brett kulturutbud för alla åldrar
  • vara en möjliggörare för kulturarrangemang i Umeå kommun
  • pröva och utveckla nya former för att uppmuntra inflytande, samverkan och medskapande i kulturfrågor
  • tillgängliggöra ett varierat utbud av konst i kommunens offentliga miljöer samt genom utställningsverksamhet och konstprojekt.

Vi vill bli bättre

Vi har en ambition att ständigt förbättra oss och vill därför att du lämnar dina synpunkter och förslag på förbättringar. De kan lämnas direkt till vår personal eller via kommunens webbplats, www.umea.se. Vi genomför kontinuerliga brukarundersökningar för att få kunskap om förbättringsområden.

Vill du veta mer?

Du kan kontakta oss för mer information eller besöka vår webbsida www.umea.se/kultur.

Postadress:
Umeå kommun
Kulturförvaltningen
901 78 Umeå

Besöksadress:
Storgatan 46 A

Telefon:
090-16 10 00 (vx)

E-post:
umea.kultur@umea.se

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kulturnämnden 2019-12-11 och gäller för 2020.

Sidan publicerades